Role

Role v sociologii chování očekávané od jedince, který zaujímá dané sociální postavení nebo status. Role je komplexním vzorcem chování, které je sociálně uznávané a poskytuje prostředek k identifikaci a umístění jednotlivce do společnosti. Slouží také jako strategie pro zvládání opakujících se situací a řešení rolí druhých ( např.role rodič - dítě). Termín, půjčil si od divadelního použití, zdůrazní rozdíl mezi hercem a částí. Role zůstává relativně stabilní, i když tuto pozici zastávají různí lidé: u každého jednotlivce, kterému je role lékaře přidělena, se jako každý herec v roli Hamleta očekává, že se bude chovat určitým způsobem. Jednotlivec může mít jedinečný styl, ale to se projevuje v rámci očekávaného chování.

Očekávání rolí zahrnují jak akce, tak vlastnosti: od učitele lze očekávat nejen přednášky, zadání domácích úkolů a přípravu zkoušek, ale také odhodlání, starostlivost, čestnost a zodpovědnost. Jednotlivci obvykle zastávají několik pozic, které mohou nebo nemusí být vzájemně kompatibilní: jednou osobou může být manžel, otec, umělec a pacient, přičemž každá role zahrnuje určité povinnosti, povinnosti, výsady a práva vůči jiným osobám. . Viz také sociální status.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Adam Augustyn, Managing Editor, Reference Content.