Sociální kapital

Sociální kapitál , koncept v sociální vědě, který zahrnuje potenciál jednotlivců zajistit výhody a vymýšlet řešení problémů prostřednictvím členství v sociálních sítích. Sociální kapitál se točí kolem tří dimenzí: vzájemně propojené sítě vztahů mezi jednotlivci a skupinami (sociální vazby nebo sociální účast), úrovně důvěry charakterizující tyto vazby a zdroje nebo výhody, které jsou získávány a přenášeny na základě sociálních vazeb a sociální účasti.

Vysoký stupeň důvěry mezi účastníky sítě podporuje pocit vzájemné povinnosti a umožňuje jim, aby byli efektivnější při plnění sdílených cílů. Sociální účast se může odehrávat v politických, občanských nebo náboženských arénách nebo dokonce na pracovišti. Kromě toho mají vědci velký význam při budování sociálního kapitálu prostřednictvím neformálních sociálních vazeb, jako jsou interakce s rodinou, přáteli a sousedy. Sociální kapitál je také zvyšován uzavřením sítě - když se jednotlivci znají v několika kapacitách, například jako sousedé, obchodní partneři, rodiče dětí stejného věku atd.

Ukázalo se, že sociální kapitál má velký význam pro blaho společnosti. Studie zjistily, že úroveň sociálního kapitálu souvisí s úrovní zaměstnanosti v komunitách, akademickým výkonem, fyzickým zdravím jednotlivců, ekonomickým růstem a přistěhovaleckými a etnickými podniky. Kromě toho bylo prokázáno, že vyšší úroveň sociálního kapitálu odpovídá nižší míře kriminality v komunitě. Teorie sociální dezorganizace je užitečná při vysvětlování vztahu mezi sociálním kapitálem a zločinem. Stručně řečeno, strukturální nevýhody, jako je ekonomická deprivace, vysoká obytná mobilita a heterogenita obyvatel, brání schopnosti obyvatelstva být aktivní ve prospěch své komunity a uplatňovat účinnou sociální kontrolu. Když jsou komunity sociálně roztříštěné,Vyznačují se nízkou mírou sociální účasti a vzájemné důvěry. Zkrácené sociální sítě nevedou k formulaci a prosazování jasných definic a představ o hodnotách, problémech a potřebách komunity a mohou ve skutečnosti oslabit dohled, opatrovnictví a jiné typy neformální sociální kontroly.

Nedávný výzkum ukázal, že sociální kapitál může být také spojen s některými negativními charakteristikami. Ačkoli některé formy sociálního kapitálu mají pozitivní výsledky pro určité sociální skupiny, stejné formy mohou mít nepříznivý dopad na jiné skupiny. Ačkoli těsně spletené sítě umožňují dosažení určitých cílů pro jejich členy, tato vnitřní soudržnost může omezit vstup a popírat výhody pro nečleny. Silné propojení může také vést k nadměrnému společenskému tlaku na shodu, a tím narušit osobní svobody. Členové, kteří tvoří většinu, mají příležitost plnit svůj vlastní program, zatímco jednotlivci, kteří nedodržují pravidla, se mohou ocitnout v pozici outsiderů.