Alfa a Omega

Alpha a Omega , v křesťanství, první a poslední písmena řecké abecedy, používané k označení Boží komplexnosti, což znamená, že Bůh zahrnuje vše, co může být. V Novém zákoně Zjevení pro Jana se tento termín používá jako sebeurčení Boha a Krista. Odkaz ve Zjevení měl pravděpodobně židovský původ, založený na takových pasážích Starého zákona, jako je Isa. 44: 6 („Já jsem první a poslední“) a Ps. 90: 2 („od věčnosti k věčnému umění jsi Bůh“). V rabínské literatuře je slovo emet („pravda“), složené z prvních a posledních písmen hebrejské abecedy, „pečeť Boží“ a v judaistické tradici nese poněkud stejnou konotaci jako Alpha a Omega.