Agape

Agape , řecký agapē , v Novém zákoně otcovská láska k Bohu k lidem, stejně jako lidská reciproční láska k Bohu. V Písmu je transcendentní láska k agape nejvyšší formou lásky a je v kontrastu s erozí , erotickou láskou a filií nebo bratrskou láskou. V Janovi 3:16, verši, který je často popisován jako shrnutí evangelia, je agape slovo používané pro lásku, která pohnula Boha, aby poslal svého jediného syna na vykoupení světa. Termín se nutně vztahuje i na lásku k bližním člověka, protože vzájemná láska mezi Bohem a lidmi se projevuje v něčí nesobecké lásce k druhým. Viz také charita.

Církevní otcové používali agape k označení jak obřadu (používajícího chléb a víno), tak jídla společenství, ke kterému byli pozváni chudí (Jude 1:12). Historický vztah mezi obřadem agape, večeří Páně a eucharistií je stále nejistý. Někteří učenci věří, že agape byla podobou Večeře Páně a Eucharistie svátostným aspektem této oslavy. Jiní interpretují agapu jako odkaz na společenské jídlo pořádané napodobováním shromáždění, kterých se účastnil Ježíš a jeho učedníci; Eucharistie je považována za spojenou s tímto jídlem později, ale nakonec se od ní zcela oddělila.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Melissa Petruzzello, Assistant Editor.