Výkon

Plnění ze zákona, úkon, který je vyžadován smlouvou. Účinkem úspěšného plnění je zbavit osobu, která je povinna jednat, z jakékoli budoucí smluvní odpovědnosti.

Každá ze smluvních stran je povinna plnit přísliby podle stanovených podmínek. V případě jakýchkoli sporů ohledně smyslu slibu soudy obvykle rozhodly, že to musí osoba provést tak, jak to druhá strana přiměřeně chápe. Tím je stanovena preference práv toho, kdo má prospěch ze slibu.

Pokusy o stanovení tvrdých a rychlých pravidel o rozumných výkladech slibů jsou nyní odrazovány. Přestože by byla osoba najednou považována za doslovný význam ustanovení smlouvy, který stanoví příslib, nyní je třeba splnit skutečný význam a záměr smlouvy, který nemusí odpovídat jemnému tisku.