Izometrický výkres

Izometrická kresba , také nazývaná izometrická projekce , metoda grafické reprezentace trojrozměrných objektů, kterou používají inženýři, technici a někdy i architekti. Účelem této techniky je spojit iluzi hloubky, jako v perspektivním vykreslování, s neskresleným zobrazením hlavních rozměrů objektu - tj. Těch, které jsou rovnoběžné s vybranou sadou tří vzájemně kolmých souřadných os.

izometrický výkres, dvourozměrné ortografické projekce, trojrozměrná izometrická projekce

Izometrický je jedna třída ortografických projekcí. (Při vytváření ortografické projekce je jakýkoli bod v objektu mapován na výkres přetažením kolmice z tohoto bodu do roviny výkresu.) Izometrická projekce je výsledkem, pokud je rovina orientována tak, že vytváří stejné úhly (odtud „ izometrický “nebo„ stejná míra “) se třemi hlavními rovinami objektu. V izometrickém výkresu krychle se tedy tři viditelné tváře objevují jako rovnostranné rovnoběžníky; to znamená, že zatímco všechny rovnoběžné hrany krychle jsou promítnuty jako rovnoběžné čáry, vodorovné hrany jsou nakresleny pod úhlem (obvykle 30 °) od normálních vodorovných os a svislé hrany, které jsou rovnoběžné s hlavními osami, objevují se ve svých skutečných proporcích.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Adam Augustyn, Managing Editor, Reference Content.